top of page

Cirkulär projektering och produktion i praktiken

Vi är TENC, det cirkulära projektledningsbolaget som hjälper långsiktiga fastighetsägare och samhällsbyggare att genomföra hållbara och effektiva projekt.

Vi erbjuder projektledning med inriktning bostäder och kommersiella fastigheter, från strategi och första skiss till nybyggnation, ombyggnation, demontage och återbruk av delar eller hela byggnader.

Cirkulärt byggande handlar för oss om att minska resursförbrukningen i vårt byggda samhälle. Genom att kombinera praktiskt erfarenhet och en integrerad och cirkulär process med på värdeskapande i fokus skapar vi projekt över förväntan.

Mer värde av mindre

Behov, mål och krav i fokus

Kärnan i det cirkulära byggandet är att minska resursförbrukningen. Genom att utgå från att resursförbrukning ska undvikas i alla led, och där det inte går, säkerställa att de resurser som används används på bästa sätt skapar vi mesta möjliga värde av varje resurs. Att styra mot mätbara mål genom tydliga krav är en central del i metodiken

Integrerat

Strukturerad data vägen till cirkuläritet

För att skapa förutsättningar för cirkulärt byggande behöver smartare analyser göras. Vår metodik omfattar en tydligt definierad modelleringsmetodik och ett strukturerat sätt att sammanställa informationen i projektet. Genom struktur kan automatiserad analys göras, samtidigt som informationen blir spårbar och användbar genom hela byggnadens livslängd, vilket skapar möjlighet till framtida optimering och återbruk. Som del i analysen levererar vi ett antal mätetal som kan användas i er ESG-rapportering

Framtidssäkrat

Att bygga för framtiden

Vår cirkulära process innebär inte bara minskad resursförbrukning i genomförandefasen. Beslut i design och produktion tas för långsiktig hållbarhet genom hela livscykeln.

Byggnaden och ingående komponenter och tjänster designas för enkel service, underhåll och demonterbarhet. Detta innebär en minskad kostnad för driften samtidigt som det inbyggda värdet kan tillgängliggöras i slutet av dess livslängd. Processen linjerar med Taxonomin och många övriga krav och certifieringssystem. Detta gör att ni kan känna er trygga med en ekonomiskt hållbar byggnad över tid.

Mer värde av mindre

Behov, mål och krav i fokus

Kärnan i det cirkulära byggandet är att minska resursförbrukningen. Genom att utgå från att resursförbrukning ska undvikas i alla led, och där det inte går, säkerställa att de resurser som används används på bästa sätt skapar vi mesta möjliga värde av varje resurs. Att styra mot mätbara mål genom tydliga krav är en central del i metodiken

Integrerat

Strutkurerad data vägen till cirkuläritet

För att skapa förutsättningar för cirkulärt byggande behöver smartare analyser göras. Vår metodik omfattar en tydligt definierad modelleringsmetodik och ett strukturerat sätt att sammanställa informationen i projektet. Genom struktur kan automatiserad analys göras, samtidigt som informationen blir spårbar och användbar genom hela byggnadens livslängd, vilket skapar möjlighet till framtida optimering och återbruk. Som del i analysen levererar vi ett antal mätetal som kan användas i er ESG-rapportering

Framtidssäkrat

Att bygga för framtiden

Vår cirkulära process innebär inte bara minskad resursförbrukning i genomförandefasen. Beslut i design och produktion tas för långsiktig hållbarhet genom hela livscykeln.

Byggnaden och ingående komponenter och tjänster designas för enkel service, underhåll och demonterbarhet. Detta innebär en minskad kostnad för driften samtidigt som det inbyggda värdet kan tillgängliggöras i slutet av dess livslängd. Processen linjerar med Taxonomin och många övriga krav och certifieringssystem. Detta gör att ni kan känna er trygga med en ekonomiskt hållbar byggnad över tid.

Mer värde av mindre

Behov, mål och krav i fokus

Kärnan i det cirkulära byggandet är att minska resursförbrukningen. Genom att utgå från att resursförbrukning ska undvikas i alla led, och där det inte går, säkerställa att de resurser som används används på bästa sätt skapar vi mesta möjliga värde av varje resurs. Att styra mot mätbara mål genom tydliga krav är en central del i metodiken

Integrerat

Strutkurerad data vägen till cirkuläritet

För att skapa förutsättningar för cirkulärt byggande behöver smartare analyser göras. Vår metodik omfattar en tydligt definierad modelleringsmetodik och ett strukturerat sätt att sammanställa informationen i projektet. Genom struktur kan automatiserad analys göras, samtidigt som informationen blir spårbar och användbar genom hela byggnadens livslängd, vilket skapar möjlighet till framtida optimering och återbruk. Som del i analysen levererar vi ett antal mätetal som kan användas i er ESG-rapportering

Framtidssäkrat

Att bygga för framtiden

Vår cirkulära process innebär inte bara minskad resursförbrukning i genomförandefasen. Beslut i design och produktion tas för långsiktig hållbarhet genom hela livscykeln.

Byggnaden och ingående komponenter och tjänster designas för enkel service, underhåll och demonterbarhet. Detta innebär en minskad kostnad för driften samtidigt som det inbyggda värdet kan tillgängliggöras i slutet av dess livslängd. Processen linjerar med Taxonomin och många övriga krav och certifieringssystem. Detta gör att ni kan känna er trygga med en ekonomiskt hållbar byggnad över tid.

Erbjudandet

Erbjudandet

→ Projekteringsledare bas-p
→ Cirkularitetssamordnare

#1 Cirkulär design

Skapar mer värde av mindre

Vi bistår med cirkulär designmetodik i praktiken med basen i en strukturerad och effektiv projekteringsledning. Från en strukturerad mål- och kravdefinition säkerställer vi genom ett sammanhållet informationsflöde ett kvalitativt och hållbart slutresultat. Iterativ analys av LCA och LCC är en central del av processen. Informationskapitalet som byggs upp följer standardiserade klassificeringsystem som CoClass, BSAB och AMA för att skapa ökat värde genom hela byggnadens livslängd.

Genom en effektiv och tydlig kommunikation och ansvarsfördelning skapar vi möjlighet för varje part att maximera värdeskapande tid in i projektet. Vårt nätverk av kompetenta projektörer kan bistå med projektering i över förväntan.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Produktionsledare bas-u
→ Byggledare
→ Återbrukssamordnare

#2 Produktion

Effektivare produktion med hållbarhet och kvalitet i fokus

Cirkulärt projektgenomförande i produktion med fokus på produktivitet, kvalitet och säkerhet. Med gedigen erfarenhet från produktionsledning säkerställer vi att projektet linjerar med projekteringen.

Från upphandlingskrav, projektplan till genomförande och överlämning säkerställer vi att ni får en transparent och förutsägbar resa genom byggnationenen.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Återbruksinventerare
→ Kalkylering & tidplanering livscykelanalys (LCC)
→ Miljösamordnare (MB, NollCo2, Svanen)
→ Verksamhetsutvecklare cirkulär omställning
→ Träbyggnadsexpertis
→ Klimatberäkning livscykelanlys (LCA)

#3 Analys och optimering

Integrerad analys och cirkulära principer

Vi säkerställer att ert projekt linjerar med mål och krav genom en integrerad och standardiserad analys. Från strukturerad inventering av befintlig byggnad till utvärdering av projekterade handlingar med utfall i optimeringsförslag. Fokus ligger på en transparent, kvalitetssäkrad och strukturerad analys baserad på vedertagna branschstandarder. Som standard utvärderar vi alltid projekten ur ett livscykelperspektiv för att möjliggöra långsiktigt hållbara beslut.

Vi kan även bistå med verksamhetsutveckling med inriktning cirkulär omställning där återbruksmetodik, cirkulära affärsmodeller och digitala arbetssätt är några av det vi kan bidra med. Som en del i arbetet med förnyelsebart material kan vi också

Erbjudandet

Skapar mer värde av mindre

#1 Cirkulär design

Vi bistår med cirkulär designmetodik i praktiken med basen i en strukturerad och effektiv projekteringsledning. Från en strukturerad mål- och kravdefinition säkerställer vi genom ett sammanhållet informationsflöde ett kvalitativt och hållbart slutresultat. Iterativ analys av LCA och LCC är en central del av processen. Informationskapitalet som byggs upp följer standardiserade klassificeringsystem som CoClass, BSAB och AMA för att skapa ökat värde genom hela byggnadens livslängd.

Genom en effektiv och tydlig kommunikation och ansvarsfördelning skapar vi möjlighet för varje part att maximera värdeskapande tid in i projektet. Vårt nätverk av kompetenta projektörer kan bistå med projektering i över förväntan.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Projekteringsledare bas-p

→ Cirkularitetssamordnare

Effektivare produktion med hållbarhet och kvalitet i fokus

#2 Produktion

Cirkulärt projektgenomförande i produktion med fokus på produktivitet, kvalitet och säkerhet. Med gedigen erfarenhet från produktionsledning säkerställer vi att projektet linjerar med projekteringen.

Från upphandlingskrav, projektplan till genomförande och överlämning säkerställer vi att ni får en transparent och förutsägbar resa genom byggnationenen.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Produktionsledare bas-u

→ Byggledare

→ Återbrukssamordnare

Integrerad analys och cirkulära principer

#3 Analys och optimering

Vi säkerställer att ert projekt linjerar med mål och krav genom en integrerad och standardiserad analys. Från strukturerad inventering av befintlig byggnad till utvärdering av projekterade handlingar med utfall i optimeringsförslag. Fokus ligger på en transparent, kvalitetssäkrad och strukturerad analys baserad på vedertagna branschstandarder. Som standard utvärderar vi alltid projekten ur ett livscykelperspektiv för att möjliggöra långsiktigt hållbara beslut.

Vi kan även bistå med verksamhetsutveckling med inriktning cirkulär omställning där återbruksmetodik, cirkulära affärsmodeller och digitala arbetssätt är några av det vi kan bidra med. Som en del i arbetet med förnyelsebart material kan vi också

→ Återbruksinventerare

→ Kalkylering & tidplanering livscykelanalys (LCC)

→ Klimatberäkning livscykelanlys (LCA)

→ Träbyggnadsexpertis

→ Verksamhetsutvecklare cirkulär omställning

→ Miljösamordnare (MB, NollCo2, Svanen)

Skapar mer värde av mindre

#1 Cirkulär design

Vi bistår med cirkulär designmetodik i praktiken med basen i en strukturerad och effektiv projekteringsledning. Från en strukturerad mål- och kravdefinition säkerställer vi genom ett sammanhållet informationsflöde ett kvalitativt och hållbart slutresultat. Iterativ analys av LCA och LCC är en central del av processen. Informationskapitalet som byggs upp följer standardiserade klassificeringsystem som CoClass, BSAB och AMA för att skapa ökat värde genom hela byggnadens livslängd.

Genom en effektiv och tydlig kommunikation och ansvarsfördelning skapar vi möjlighet för varje part att maximera värdeskapande tid in i projektet. Vårt nätverk av kompetenta projektörer kan bistå med projektering i över förväntan.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Projekteringsledare bas-p

→ Cirkularitetssamordnare

Effektivare produktion med hållbarhet och kvalitet i fokus

#2 Produktion

Cirkulärt projektgenomförande i produktion med fokus på produktivitet, kvalitet och säkerhet. Med gedigen erfarenhet från produktionsledning säkerställer vi att projektet linjerar med projekteringen.

Från upphandlingskrav, projektplan till genomförande och överlämning säkerställer vi att ni får en transparent och förutsägbar resa genom byggnationenen.

Som en del i erbjudandet ingår #3 Analys och optimering tillsammans med informationsstruktur samt projeklednings- och kommunikationssystem

→ Produktionsledare bas-u

→ Byggledare

→ Återbrukssamordnare

Integrerad analys och cirkulära principer

#3 Analys och optimering

Vi säkerställer att ert projekt linjerar med mål och krav genom en integrerad och standardiserad analys. Från strukturerad inventering av befintlig byggnad till utvärdering av projekterade handlingar med utfall i optimeringsförslag. Fokus ligger på en transparent, kvalitetssäkrad och strukturerad analys baserad på vedertagna branschstandarder. Som standard utvärderar vi alltid projekten ur ett livscykelperspektiv för att möjliggöra långsiktigt hållbara beslut.

Vi kan även bistå med verksamhetsutveckling med inriktning cirkulär omställning där återbruksmetodik, cirkulära affärsmodeller och digitala arbetssätt är några av det vi kan bidra med. Som en del i arbetet med förnyelsebart material kan vi också

→ Återbruksinventerare

→ Kalkylering & tidplanering livscykelanalys (LCC)

→ Klimatberäkning livscykelanlys (LCA)

→ Miljösamordnare (MB, NollCo2, Svanen)

→ Verksamhetsutvecklare cirkulär omställning

→ Träbyggnadsexpertis

TENX_Backgound2.png

Processen

Den cirkulära processen tar avstamp i tre utgångsläget: minska klimatpåverkan, minsaka resursförbrukning och återställa ekosystem. Genom att lägga extra stort fokus på behovsinventering säkerställer vi att process och utfall skapar högsta värde med lägst möjliga resursförbrukning.

Med tydliga leverabler per fas och en digital och integrerad metodik görs en iterativ analys av bland annat LCA, LCC och byggbarhet för att säkerställa att projektet linjerar med definierade mål och krav.

Vi utgår från 9 cirkulära strategier som är en central del i varje projektgenomförande. Dessa appliceras och mäts genom ett antal nyckeltal för att visualisera den cirkulära prestandan i projektet.

Tryck här för ytterligare 

information

om processen

Projektdefinition

Användning

5

I detta optimeras prestandan i byggnaden parallelt med utbildning. Vi kan bistå med större ombyggnationer, tillbyggnationer eller planerade renoveringar. I dessa fall börjar processen om från första fasen

Utfall:
- Bekymmersfria ändringar av byggnaden

Cirkuläritet i detta skeden:
- Återbruk
- Förlängd livslängd
- Delningsekonomi

Avveckling

6

I slutet av byggnadens livslängd hjälper vi er att demontera byggnaden och ge materialet nytt liv i nya byggnader och produkter.

Utfall:
- Optimerat värdeutfall av tillgängliggjort material

Cirkuläritet i detta skede:
- Återbruksinventering
- Plan för demontage
- Hantering av material

Användning

Genomförande

Förslagshandling

3.1

Kreativa lösningar där nytt och befintligt kombineras för att skapa något extra. Design för flexibilitet och adaptabilitet där konceptuella produktanvisningar möjliggör inköp av återbruk. Marknaden undersöks på befintligt material

Utfall:
- Förslagsmodell inklusive rumsfunktionsprogram
- Projektanalys LCA, LCC

Cirkulära aspekter:
- Designa lösningar för flexibel användning av yta
- Design för ökat utnyttjande av ytor
- Design för motståndskraft
- Design av övergripande lösningar för minskad resursförbrukning genom minimering av icke funktionella material
- Optimering av resursförbrukning under nyttjande
- Strategi för fortsatt resursoptimering

Systemhandling

3.2

Här tar vi in resterande del av designteamet för att samordna alla tekniska lösningar så att dessa passar i arkitekturkonceptet. Vi implementerar återbrukat material i projektet och säkerställer att funktionen är bra för att kunna gå vidare till nästa steg. Samtliga produkter är definierade

Utfall:
- Samordnad teknisk lösning med samtliga discipliner.
- Projektanalys LCA, LCC

Cirkulära aspekter:
- Utvärdera renoverbarhet och livslängd, åtkomlighet
- Produkter som väljs utvalda enligt cirkulära principer
- Design för att undvika
- Design av lokala ekosystem
- Identifierade lösningar för anpassningsparhet definierade i handling
- Material för återbruk (befintligt och sourcat) definierade
- Delningstjänster

Bygghandling

3.3

Detta skede handlar om att ta fram den detaljerade information som krävs för att tillverka produkter och montera dessa i den tillfälliga fabriken. I detta skede involverar vi leverantörer och entreprenörer som tar fram detaljerade ritningar för deras leverans. Gränsdragningen mellan projektörerna och dessa bör definieras tydligt, och kan variera beroende på upphandlingsform för projektet.

Utfall:
- Produktionsmodell redo för produktion
- Produktionsplanering utförd
- Utkast byggnadsmanual framtagen för slutlig komple

Cirkulära aspekter
- Infästningsdesign invändig komplettering för flexibilitet
- Modulära enheter för enkel ändring och återbruk
- Sammanställning materialpass för byggnaden

Produktionshandling

4

Denna fas kan gå parallellt med bygghandling och omfattar leverantörernas egna handlingar som krävs för montaget

Utfall:
- Tillverkningshandlingar

Cirkulära aspekter
- Ingående tekniska lösningar designade för enkelt underhåll och förlängd livslängd och demontage

Idéskede

1

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppfylla mål och uppnå ett cirkulärt genomförande i ert projekt börjar vi alltid med en inventering där behoven, byggnaden och platsen analyseras. Detta följs upp av en gemensam workshop med fokus på högt värde genom låg resursförbrukning

Arbetet resulterar i:
- Projektbeskrivning innehållande målformulering och metodbeskrivning

Cirkulära aspekter i detta skede:
- Undvika resursanvändning genom en fördjupad förståelse för behov och värden.
- Arbeta för att utvärdera användning av befintliga resurser för att minska behovet av nyproduktion.

Planering

2

Kravdefinition för projektet tas fram utifrån en cirkulär metodik. Vid större ändringar av fastigheten genomförs volymstudier som underlag för analys och visualisering

Utfall:
- Kravdefinition
- Plan för modellering och informationsinsamling
- Volymskiss
- Projektanalys LCA, LCC
- Uppdaterad projektbeskrivning

Cirkulära aspekter:
- Definiera krav för att möjliggöra hållbarhet
- Nyttja befintlig resurser genom ändring, utveckling och förbättring
- Optimering av befintlig fastighet och ytdisposition

Emelie Ovesdotter

Projektledare återbruk, klimatberäkning

073-759 57 58

Fredrik Kindstrand

Utveckling, informationshantering

073-951 56 29

Jakob Tengvald

Projektledare, VD

073-352 26 72

Nanita Brar

Projektledare produktion

070-378 43 37

Robert Westerbäck

Projektledare

073-302 76 59

Är du vår nästa stjärna?

Skicka in din ansökan här

Teamet

Teamet

Påbyggnation av 16 lägenheter, utredning och optimering

#1 Cirkulär design

Jerusalem 2

Projektledning ombyggnation av del av fastighet

#2 Produktion

Jupiter

Projekteringsledning av 36 lägenheter i lättbyggnadskoncept. Fokus på resurseffektivt byggande och energieffektiv prestanda

#1 Cirkulär design

Steninge Norra

Implementering av den cirkulära processen i praktiken i pågående projekt samt central utveckling.

#3 Analys och optimering

Cirkuläritetssamordning

Produktionsledning och träbyggnadsexpertis av kvarter 2 i cederhusen

#2 Produktion

Cederhusen

Klimatberäkningar och utveckling av metodik för beställare

#3 Analys och optimering

LCA-metodik

Projekten →→→

Här kan ni läsa om ett urval av pågående och genomförda projekt

Nyheter

Här kan du läsa om senaste nytt från TENC, insikter och cirkuläritet i allmänhet. För fler nyheter besök gärna vår LinkedIn-sida.
Misty Forest

Kontakta oss

bottom of page