top of page
Demontering

Vi ser en byggnad som en plats där material tillfälligt lagras för att sedan användas på en annan plats. Genom att designa och planera för demontage så går det att bibehålla värdet på det ingående materialet i byggnader. Förenklat uppnås det genom stor grad av reversibla och tillgängliga infästningar, undvikande av lim och och rena material som går att återföra till naturen.

Denna metodik resulterar i att en byggnad genererar en intäkt vid slutet av livslängden istället för en kostnad, och likväl en markant lägre klimatpåverkan.

I det redan byggda samhället är det mesta designat för att rivas, men med nya metoder och kreativa lösningar går det att nyttja även detta material när en byggnad nått slutet på sin livslängd

Prestanda istället för produkter

Vi älskar tanken på att dela på tillgångar. Därför kommer vi att bland annat uppmuntra till bilpool istället för att bygga garage och att hyra tekniska byggnadsdelar istället för att äga dem. Detta skapar incitament för leverantörerna att skapa produkter som håller högsta möjliga kvalitet under produktens livslängd, och därmed bästa möjliga prestanda för er.

Vi ska på lång sikt arbeta med våra leverantörer för att erbjuda återköpsgaranti av levererat material. Om vi får sköta om byggnaden åtar vi oss att ta hand materialet när det eller byggnaden nått slutet på sin tekniska livsländ. Vi erbjuder detta kostnadsfritt förutsatt att vi får ta hand om materialet och säkerställa att de kommer nya produkter och byggnader till nytta.

Det enkla valet

För att skapa förändring behöver vi på verka på flera plan. Vi på TenC vill inspirera positivt och vi är övertygade om att det viktigaste för att skapa förändring är att göra det enkelt, tydligt och roligt. Därför föreslår vi tydliga återkopplingssystem till dem som nyttjar en byggnad i form av skärmar som jämför den egna förbrukningen med andras, automatiska system som enkelt släcker eller tänder belysning och en enkelhet i delning av resurser genom hög tillgänglighet med positiv återkoppling.

Forest
Hållbara ekosystem

När vi bygger på en plats så påverkar vi det befintliga ekosystemet, oavsett om det är bebyggt tidigare eller ej. Påverkan är svår att bedöma, men i stort skapar ofta vår byggda miljö påverkan på större områden både där materialet extraheras, processas samt på byggnadens plats genom förändring av platsens möjlighet till att hantera klimat och påverkan på det lokala djurlivet. 

 

Vi väljer att imitera naturen i det område där vi agerar och istället för att ta bort så förstärker vi de kvaliteter som redan finns på platsen. Om vi bygger på en tidigare bebyggd plats så har vi en ypperlig möjlighet att återställa tidigare ekosystem och stärka byggnadens ekologiska motståndskraft för exempelvis extremväder. Applicerar vi detta på hela områden kan det effektivt skapa en bättre luftkvalitet och jämnare temperaturer över dygnet. Detta innebär både minskad energiåtgång i de tekniska systemen, samtidigt som kvaliteten ökar för dem som befinner sig i området. Resultatet blir en mer lättskött utemiljö, samtidigt som den ökar värdet på fastigheten genom en ökad attraktionskraft.

Hur TenC betalar tillbaka

Oavsett vad vi gör i vårt samhälle har det på något plan en negativ inverkan på vår planet. Mycket av det material vi nyttjar i våra projekt är biologiska och kommer från skogen. För att fullt ut ta ansvar för vår påverkan, och samtidigt bidra till en minskning av växthusgaser i atmosfären, så avsätter vi en tiondel av vinsten på årsbasis till att investera i återställandet av tidigare ohållbart brukad skog och mark. Vi gör detta genom att prioritera områden som länge blivit hårt utnyttjade genom markberedning och plantering av monokultur. Vi ska verka för att på sikt återställa naturliga och välfungerande skogar genom att implementera plockhyggesmetoden. Resultatet är hållbar ekosystem och optimal funktion för att åstadkomma inbindning av koldiaoxid.

10%

Hållbar byggnadsdesign

Ett byggprojekt kan anses vara hållbart först när det bidrar positivt till omvärlden genom att producera istället för konsumera, både under uppförande, brukande och avvecklande. Detta uppfylls bland annat när byggnaden är ekologisk, uppnår minst nettonoll-energi, renar och återanvänder vatten, ingående byggdelar är återbrukade eller går att återbruka i hög grad samt att vår byggda miljö skapar en plats för ekosystem att frodas.

Vi på TenC strävar alltid efter att designa projekt som uppfyller dessa kriterier. För att åstadkomma detta har vi som målsättning att nyttja återbrukat material samt biologiska material i största möjliga utsträckning. Vi tar inspiration i naturliga kretslopp, där byggnaden och dess installationer ses som ett slutet energisystem och därigenom är självförsörjande. 

 

Vi delar vi upp våra projekt i lager baserat på teknisk livslängd och vid inköp av produkter värderas dessa utifrån deras möjlighet till demonterbarhet och möjlighet till återbruk. Detta kan bland annat innebära avvikande ytskikt, schakt designade på andra sätt än vi är vana vid och infästningar som är delvis synliga. Vi är dock övertygade om att detta kan tillföra spännande inslag i en byggnad och på ett intuitivt sätt kan inspirera till återbruk och förändring i andra delar av vårt samhälle.

Flexibla byggnader

För att maximera byggnades livslängd behöver vi designa för en hög grad av flexibilitet. Detta uppnås genom väl genomtänkta planlösningar med flexibla utrymmen som passar olika användningsområden. Vidare behöver planlösningar och till viss del stommen designas för att kunna förändras över tid utan förstörande ingrepp, för att passa nya användningsområden över tid när era behov förändras. 

Vi väljer att bygga modulärt utan att använda moduler, där vi fokuserar på en hög grad av återupprepning i material och mått.  Därför ritar vi byggnader där material kan återanvändas på andra platser där material enkelt kan bytas. 

Genom denna holistiska metod skapar vi flexibla byggnader där det är enkelt att anpassa byggnaden över tid utan att förstöra material, samtidigt som det underlättar drift och underhåll.

Den längsta materialcykeln

Cirkulära materialflöden delas in i två cykler: den tekniska och den biologiska.

 

I den tekniska cykeln finns framställda material som inte är naturliga och därmed inte kan återgå till naturen. Målet är alltid att minimera dessa, men där de används ska de fortsätta att användas genom underhåll, återbruk, up-cycling eller återvinning. 

 

I den biologiska cykeln finns material som kan återgå till naturen utan att processas. Dessa bör hållas i liv så långt det går för att sen återföras som näring till naturen. 

 

Vi på TenC eftersträvar alltid att välja det mest lämpliga materialet som innebär lägst klimatpåverkan idag, men utan att försaka den långsiktig hållbarheten.

Ellen macarthur circ.png

Vi designar och bygger bara med rena material. Vi

undviker lim och andra kemikalier. Där det inte går att undvika säkerställer vi att de inte är skadliga

Vi är övertygade om att diversitet är en framgång oavsett sammanhang. Vi arbetar aktivt med våra partners i jämställdhetsfrågan.

Vi arbetar aktivt för ett smartare nyttjande av vatten i byggnader, där fokus ligger på minskad förbrukning och minskad belastning på VA-system

Vi designar för att minska förbrukning, och nyttja byggnaderna till att generera energi i kombination med effektiva lokala nät

Anständiga villkor är en förutsättning för långsiktig hållbar utveckling. Vi väljer leverantörer som arbetar aktivt med dessa frågor

TenC verkar för ökad digitalisering och automatisering för effektivare industri, och på så sätt ett bättre utnyttjande av resurser

Vi designar byggnader som är resistenta och flexibla, på så sätt håller dessa över tid.

Vi arbetar med hög grad återbruk av material och eftersträvar att köpa varor med C2C-märkning samt inspirera till delande istället för ägande.

Vi visualiserar klimatpåverkan för att säkerställa de klimatsmartaste besluten och arbetar med material som binder co2.

Vi designar för återställande av ekosystem i projekt samt investerar överskott i ohållbart brukad skog för att återställa dessa

TenC och FNs hållbarhetsmål

Designa

bort

avfall &

utsläpp

Hålla

material &

produkter

i liv

Återställa

och förbättra

naturliga

ekosystem

De tre cirkulära principerna

De tre cirkulära principerna

För att förstå varför måste vi börja med att prata om

Hållbarhet

I princip inget av det vi tillverkar och bygger idag är hållbart på riktigt, det är bara mer eller mindre dåligt. Idag står våra byggda samhälle för ca 40% av världens samlade utsläpp, där en stor del består av tillverkning av det material vi bygger in. Det fungerar inte längre att göra som vi i branschen alltid gjort.

Det vill vi ändra på

En viktig del i denna förflyttning är att ändra vår syn på byggnader till en del av ett cirkulärt kretslopp där byggnaderna kan ses som en sorts bank där materialet i en begränsad tid placeras, för att i framtiden tas ut och investeras i nya byggnader. Men för att ha en dräglig framtid måste vi redan idag att arbeta mot klimatpositivitet, där våra verksamheter inte bara är klimatneutrala utan även bidrar till en minskning av växthusgaser i atmosfären. Vi som agerar inom samhällsbyggnation har en stor möjlighet, men ett större ansvar, att vända denna trend. För att åstadkomma detta behöver vi göra det tillsammans.

Cirkulärt byggande

Okomplicerat och klimatsmart

bottom of page