top of page
För att bidra till förändring så tog vi vår gedigna kunskap om projektgenomförande och såg på byggande ur ett mer holistiskt perspektiv. Med en cirkulär affärsmodell som grund kombinerar vi långsiktiga samarbeten med ett innovativt och integrerar arbetssätt. Genom detta kan vi åstadkomma mer genom att använda mindre vilket vi ser gynnar både våra kunder och planeten i stort. Vi kallar processen CDC - Circular Design & Construction
Fördelar med att anlita TenC:
✓Förutsägbara projekt med full transparens
✓Kraftfulla underlag för en effektiv drift
✓Flexibla byggnader med låg driftkostnad
✓Nya möjligheter som kommer med sänkt klimatpåverkan
✓En långsiktigt ansvarstagande partner
✓Frigör tid för experterna att fokusera på värdeskapande lösningar
✓Frigör tid för entreprenörerna att optimera montaget
och mycket mer

​Vi erbjuder:

 • Projektledning+

 • Projekteringsledning+

 • Byggledning+

 • Produktionsledning+

Vad som ingår i +

 • Behovsinventering

 • Miljöstyrning LCA

 • Kostnad- & intäktstyrning LCC

 • Kvalitetsstyrning LCQ

 • Projektledningssystem + kommunikation

 • Informationsdatabas

 • Samordningsverktyg

 • Projektanalys

 • Upphandling, samverkan, långsiktighet, ersättningsmodeller

 • Miljöcertifiering + klimatdeklaration

 • Bas-p/bas-u

 • Expertis inom träbyggnation

 • Cirkulära affärsmodeller, arbetssätt, återbruk, utbildning

 • Digitala arbetssätt och informationshantering

 • Strukturerad informationsöverlämning till drift

 • Uppföljning av prestanda

Erbjudande

Vi erbjuder projektledning med inriktning bostäder och kommersiella fastigheter, från första designskiss till nybyggnation, ombyggnation och demontage av delar eller hela byggnader. Genom ett innovativt sätt att driva projekt underbyggt av datadriven analys kan vi på ett snabbt och enkelt sätt utveckla en idé till ett färdigt resultat.

Cirkulärt byggande

Okomplicerat och klimatsmart

Tillsammans med några av Sveriges bästa experter hanterar vi hela, eller delar av, projekteringen. Från första skiss till produktionshandlingar.

 

Vi börjar alltid med en workshop där vi sätter upp mål för projektet med samtliga intressenter. Därefter genomför vi projekteringen enligt VDC-metodik. Vi agerar Bas-P och alla programvaror och tjänster som behövs för genomförandet ingår.

I programhandling arbetar vi tillsammans fram konceptet där vi testar volymer och planlösningar för att möta satta mål på bästa sätt. Baserat på data beslutar vi här om byggsystem, tekniska lösningar, ytskikt och övriga övergripande lösningar. Vi ritar med flexibilitet för att skapa möjlighet för kommande återbruk och utrymme för optimeringar. Genom TenCs integrerade process säkerställer vi kvalitetssäkrade beslut till kommande skede. TenC tar hand om hela projekteringen där vi även agerar i rollen som Bas-P. Kärnan i projekteringsgruppen består av TenCs kompetenta samarbetspartners. 

 

I systemhandling ligger fokus på att samordna samtliga discipliner och här optimerar vi låser här samtliga placeringar. I det här skedet inventerar vi och implementerar plan för återbruk av material. I slutet av detta skede låser vi samtliga lösningar. Vi fortsätter att löpande utvärdera hur vi står mot satta mål. 

 

I bygghandling gör vi inga ändringar av produkten. I detta skede ligger fokus på tillverkningsritningar och monteringsanvisningar och beskrivningar

Rådgivning

Som ett tillägg i vårt erbjudande kan vi även bistå med rådgivning genom hela byggprocessen. Exempel på expertområden:

✓Trästommar

✓Cirkulärt byggande och kravställning

✓Återbruk

✓Delningsekonomi

✓Energi- och ekosystem

✓Produktionsoptimering

✓Klimat- och kostnadskalkyler

01. Projektrapport med en sammanfattning av respektive skede
02. Handlingar som samordnad IFC samt modell från A/K (I SH även EL/VVS)
03. (I SH Bygglovshandlingar, gestaltningshandlingar, förslag kontrollplan)
04. LCA-rapport
05. Kostnadskalkyl produktion och drift
06. Energiberäkning/Dagsljus/Dagvatten (I SH fördjupad)
07. Brand/ljudrapport/Tillgänglighetsutlåtande (I SH fördjupad)
08. Miljöplan
09. Kravställningar digitalt
10. Beskrivningar
11. Miljöplan
12. Tidplan och faktureringsplan produktion
14. Identifierade arbetsmiljörisker ink förslag på åtgärder

Följande ingår alltid

TenC Cirkulärt

TenC Om startar alltid med en inventering och digital inskanning av byggnaden eller lokalen. Vi lägger här stor vikt vid att behålla befintligt material. En projektering genömförs innan produktion påbörjas och ingår alltid i TenC Om.

 

Produktionen genomförs strukturerat med en hög fokus på produktivitet, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning, där vi även tar rollen som Bas-U. Vi gör inga ändringar i detta skede utan bygger det som är projekterat för bästa utfall.

 

Ni som kund har alltid full insyn i projektet och tillgång till all information. Vi sköter all kommunikation med nätägare, kommun med flera så att ni kan fokusera på er affär.

 

I slutet av detta skede sker en strukturerad överlämning där modell och tillhörande information implementeras i drift.

 1. All dokumentation som krävs för ett godkännande av projektet

 2. All dialog med kommun, nätägare och övriga intressenter

 3. Driftgenomgång

 4. Komplett driftunderlag överlämnat i strukturerat format

 5. Produktionshandlingar

 6. Färdigställt projekt med noll fel

 7. Driftgenomgång

 8. Digital inskanning av fastighet

 9. Inventering av befintligt material

Följande ingår alltid

TenC

Om

TenC Nytt startar alltid med en inventering och digital inskanning av fastigheten. Om det finns en befintlig byggnad på plats som ska rivas kommer möjlighet till återbruk av denna att inventeras.

 

Produktionen genomförs strukturerat med en hög fokus på produktivitet, arbetsmiljö och kvalitetsstyrning, där vi även tar rollen som Bas-U. Vi gör inga ändringar i detta skede utan bygger det som är projekterat för bästa utfall.

 

Ni som kund har alltid full insyn i projektet och tillgång till all information. Vi sköter all kommunikation med nätägare, kommun med flera så att ni kan fokusera på er affär.

 

I slutet av detta skede sker en strukturerad överlämning där modell och tillhörande information implementeras i drift.

 1. All dokumentation som krävs för ett godkännande av projektet

 2. All dialog med kommun, nätägare och övriga intressenter

 3. Driftgenomgång

 4. Komplett driftunderlag överlämnat i strukturerat format

 5. Produktionshandlingar

 6. Färdigställt projekt med noll fel

 7. Driftgenomgång'

 8. Digital kopia

 9. Certifiering enligt miljöbyggnad med tilläggscertifiering NollCo2

Följande ingår alltid

TenC

Nytt

bottom of page