top of page
Misty Forest

Senast uppdaterad: 2021-08-27

 

1. Inledning

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

3. Rättslig grund

4. Hur TenC samlar in din personliga data

4.1 Tillhandahållet av dig

4.2 Insamlat av cookies i samband med användning av våra tjänster

4.3 Tillhandahållet av andra företag

5. Hur TenC använder din personliga data

5.1 Genom godkännande av denna policy använder vi  data från dig till följande ändamål:

5.2 Med din utökade tillåtelse:

5.3 För att uppfylla lag

6. Vem delar TenC din personliga data med?

7. Överföring av personlig data över gränsen

8. Hur skyddar TenC din personliga data?

9. Dina rättigheter kopplat till personlig data

10. Hur länge sparar TenC din personliga data?

11. Skyldigheter kopplat till dataskydd

12. Hantering av personlig data för minderåriga

13. Uppdatering av dataskyddspolicy

13.1 Ändringsförteckning

 

1. Inledning

Denna dataskyddspolicy (“policy”) beskriver hur TenC AB med organisationsnummer 559311-1130 (n​​edan benämnt som “TenC”, “vi”, “vår”)  samlar in, använder och delar personlig information i samband med besök och användning av hemsidan https://www.TenC.se (“hemsidan”) inklusive tillhörande tjänster som tillhandahålls på hemsidan. Samtliga ovanstående tjänster beskrivs nedan som (“tjänster”)

 

Vi säkerställer att efterfölja lagar och riktlinjer för att skydda personlig data vi hanterar, kopplat till EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uppfylls. 

 

Nedan används begrepp som “personlig information” och “personlig data” för att beskriva all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person (“du). Vidare beskriver denna policy samtliga dina rättigheter kopplat till vår användning av data kopplat till dig. 

 

Genom att använda våra tjänster accepterar du denna policy. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy samt övriga villkor innan du använder våra tjänster, för att du till fullo ska förstå hur vi hanterar och bearbetar din personliga data, samt vilka regler, riktlinjer och åtaganden som gäller för detta. 

 

Vår målsättning är alltid att i första hand skydda och respektera din personliga data efter bästa förmåga. 

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål kopplat till denna dataskyddspolicy eller övriga frågor gällande integritet kan du kontakta oss på hej@tenc.se 

 

När du kontaktar oss önskar vi att du tydligt beskriver ditt ärende samt inkommer med ditt namn och e-postadress. Beroende på hur väl beskrivet det är kan vi komma att behöva be om kompletterande information. Om du upplever att vi inte har uppfyllt gällande lagar och regler kan du kontakta Integrationsmyndigheten. Kontaktinformation till dem finner du på www.imy.se 

 

Ett dataintrång eller annan händelse, som innebär att kontrollen över behandlade personuppgifter går förlorad, innebär en personuppgiftsincident. Om detta inträffar ska det rapporteras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden. Den typ av händelse dokumenteras internt och anmäls till integritetsskyddsmyndigheten.

 

3. Rättslig grund

Vår hantering av personuppgiftsbehandling grundar sig i nyttjande av de tjänster vi tillhandahåller, för att kunna säkerställa en fungerande användarupplevelse och uppfylla de avtal som tecknas med oss och dig eller din arbetsgivare.

 

4. Hur TenC samlar in din personliga data

TenC samlar in din personliga data på ett antal olika sätt. Den samlas in både direkt från dig i form av kontaktformulär, vid användning av cookies samt övriga typer av spårningsfunktioner som finns inbyggda i hemsidan genom tredjepartsleverantörer. Nedan beskrivs detta mer i detalj.

4.1 Tillhandahållet av dig

Vi samlar in data från dig i följande sammanhang när du:

 1. Kontaktar oss via ett formulär

 2. Kontaktar oss direkt via exempelvis e-post

 3. Kontaktar oss i sociala medier 

 

Vi kan genom ovan samla in följande information om dig:

 1. Identifikationsinformation såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och lösenord till ditt konto

 2. Yrkesrelaterad information såsom din arbetsgivare, branschtillhörighet, yrkesroll och övriga yrkesrelaterade bedrifter

 3. Affärsmässig information om vilka intressen du har kopplat till vår tjänst genom feedback, användning, klagomål och likvärdigt samt tillhörande uppladdningar

 

4.2 Insamlat av cookies i samband med användning av våra tjänster

När du besöker vår hemsida och använder våra tjänster använder vi diverse programvaror som samlar in information om hur du använder sidan, med målsättning att kunna förbättra din upplevelse av tjänsten. Dessa programvaror är i denna policy benämnt som “cookies”. Dessa används bland annat för att din webbläsare ska lagra val du gjort, som gör att du vid nästa besök behåller samma val. 

4.3 Tillhandahållet av andra företag

Vi kan komma att samla in personlig information om dig som vi kommer i kontakt med eller delges antingen direkt levererade av tredjepartsföretag eller tredjepartstjänster. 

 

Dessa kan vara marknadsföringsbyråer, säljare eller andra kunder som rekommenderar er som potentiell användare. Det kan även vara information via nätverksplattformar såsom linkedin eller likvärdigt. 

 

Följande kan komma att samlas in om dig tillhandahåller av andra företag:

 1. Identifikationsinformation såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och lösenord till ditt konto

 2. Yrkesrelaterad information såsom din arbetsgivare, branschtillhörighet, yrkesroll och övriga yrkesrelaterade bedrifter

 3. Affärsmässig information om vilka intressen du har kopplat till vår tjänst genom feedback, användning, klagomål och likvärdigt samt tillhörande uppladdningar

 4. Dataanvändning, personliga inställningar och användningsmönster

 

Vi kan komma att kombinera ovan insamlad data från ett eller flera källor för att kunna säkerställa en bra användarupplevelse för dig, samt för att hålla uppgifter om dig uppdaterade. 

5. Hur TenC använder din personliga data

Vi använder den data vi samlar in från dig till flera ändamål i de fall det är nödvändigt för att att du ska kunna nyttja tjänsterna, samt att vi kan säkra en laglig grund för detta. 

 

5.1 Genom godkännande av denna policy använder vi  data från dig till följande ändamål:

 • Att hantera registreringar och kontaktförfrågningar från kontaktformulär på hemsidan

 • Utföra våra skyldigheter kopplat till ett kontrakt med dig eller din arbetsgivare, 

 • Informera dig om köpta tjänster, inklusive kommunikation och support. 

 • För att sköta fakturering och liknande ärenden kopplat till ekonomi.

 • För att skicka information som du eftersökt

 • För att förbättra användarupplevelsen för dig genom ökad kvalitet, funktionalitet inklusive analys av hur tjänsterna används. Vissa tredjepartslösningar kan vara aktuella i denna insamling. 

 • För att förhindra bedrägeri och liknande oegentligheter kopplat till våra tjänster samt att säkerställa att våra avtalade förutsättningar uppfylls. 

 • För att upprätthålla en god kundkontakt.

 

5.2 Med din utökade tillåtelse:

 • Nyhetsbrev och liknande marknadsföringsmaterial

 • Information om vårt samarbete i marknadsföringssyfte

 

I de fall vi har mottagit ert godkännande, är du när som helst berättigad att dra tillbaka ert godkännande. Kontakta oss om du önskar att göra detta. 

 

5.3 För att uppfylla lag

 • Om myndigheter genom utövande av gällande lagar kräver ut information om dig eller din arbetsgivare.

6. Vem delar TenC din personliga data med? 

Vi delar den insamlade informationen med följande: 

 • Våra tjänsteleverantörer som hjälper oss med diverse tjänster såsom fakturering, databashantering, analyser, support, sociala medier, marknadsföring med mera. 

 • Övriga användare i samma projekt du är aktiv i, där dessa har tillgång till ditt namn och registrerad e-post. 

 • Myndigheter såsom domstolar, skatteverket och andra som genom lag kan kräva ut information om användare.

 • Övriga personer som du givit godkännande att ha tillgång till din information

 

7. Överföring av personlig data över gränsen

TenC har ett antal tredjepartsleverantörer belägna utanför Europeiska Unionen. Dessa omfattar främst tjänsteleverantörer av databastjänster samt hemsidor. Vi arbetar med att säkerställa att dessa uppfyller gällande lagar och regler kopplat till användning av personlig data. TenC eftersträvar att så långt som möjligt endast använda bolag registrerade i Europeiska Unionen.

8. Hur skyddar TenC din personliga data?  

Vi värderar din personliga data högst av allt och säkerheten kopplat till denna har alltid första prioritet. Vi går därför så långt som möjligt i arbetet med att skydda din data genom att tillämpa olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att för att skydda personuppgifter

 

9. Dina rättigheter kopplat till personlig data

Du har när som helst rättigheten att komma åt den personliga data vi hanterar kopplat till dig, förutom det som undantagits enligt gällande lagar och regler kopplat till GDPR. Du har vidare rätt att när som helst ta tillbaka din medgivande av hantering och be oss ta bort den data som är kopplad till dig. Om du vill ta tillbaka ditt medgivande ber vi dig att kontakta oss. 

Om du ber oss att ta bort den personliga data vi har registrerat om dig kommer vi att göra det så skyndsamt som möjligt, förutsatt att några nya önskemål från dig inkommer, eller att vi inte kan ta bort viss information om dig för att den är kopplat till ett avtal vi ingått. Du kan be oss att dela med oss av informationen i ett vedertaget format och skicka över detta. 

 

 

10. Hur länge sparar TenC din personliga data?

Vi behåller din personliga data så länge som behövs för att uppfylla de avtal vi ingått med dig eller din arbetsgivare. Vidare kan vi behöva behålla viss information längre än så för att uppfylla eventuella lagkrav kopplat till användning såsom arkivering av fakturering och likvärdigt. Om du väljer att ta tillbaka ditt godkännande kommer din data att raderas. 

Om du är deltagare i ett projekt kommer vi att behålla data kopplat till dig i det projektet så länge som projektet är öppet. 

 

 

11. Skyldigheter kopplat till dataskydd

TenC är ansvarig för den hantering som vi har kopplat till din personliga data. Du kommer alltid att vara den som avgör om din data får användas eller inte, och TenC kommer vara den som ansvarar för hanteringen av din data. Som ansvarig för hanteringen av personlig data följer det en skyldighet att uppfylla GDPR och övriga lagar kopplat till detta. Vi har en skyldighet att samla in ditt godkännande, vilket behövs för att kunna nyttja våra tjänster. 

12. Hantering av personlig data för minderåriga

Våra tjänster är ej inriktade mot personer som är under 16 år gamla, och om vi av misstag skulle samla in information om detta har det skett utan vår vetskap. Om vi upptäcker detta och inte har ett godkännande från föräldrarna inhämtats så kommer vi att ta bort informationen så skyndsamt som möjligt. 

 

 

13. Uppdatering av dataskyddspolicy

Vi kan komma att uppdatera, ändra och justera denna policy över tid när detta är nödvändigt. Vi uppmuntrar dig därför att med jämna mellanrum läsa igenom denna policy för att säkerställa att du är uppdaterad med senast gällande verision.

 

 

13.1 Ändringsförteckning

2021-08-27: Dataskyddspolicy framtagen.

Privacy Policy

Senast uppdaterad: 2021-08-27

 

1. Inledning

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

3. Rättslig grund

4. Hur TenC samlar in din personliga data

4.1 Tillhandahållet av dig

4.2 Insamlat av cookies i samband med användning av våra tjänster

4.3 Tillhandahållet av andra företag

5. Hur TenC använder din personliga data

5.1 Genom godkännande av denna policy använder vi  data från dig till följande ändamål:

5.2 Med din utökade tillåtelse:

5.3 För att uppfylla lag

6. Vem delar TenC din personliga data med?

7. Överföring av personlig data över gränsen

8. Hur skyddar TenC din personliga data?

9. Dina rättigheter kopplat till personlig data

10. Hur länge sparar TenC din personliga data?

11. Skyldigheter kopplat till dataskydd

12. Hantering av personlig data för minderåriga

13. Uppdatering av dataskyddspolicy

13.1 Ändringsförteckning

 

1. Inledning

Denna dataskyddspolicy (“policy”) beskriver hur TenC AB med organisationsnummer 559311-1130 (n​​edan benämnt som “TenC”, “vi”, “vår”)  samlar in, använder och delar personlig information i samband med besök och användning av hemsidan https://www.TenC.se (“hemsidan”) inklusive tillhörande tjänster som tillhandahålls på hemsidan. Samtliga ovanstående tjänster beskrivs nedan som (“tjänster”)

 

Vi säkerställer att efterfölja lagar och riktlinjer för att skydda personlig data vi hanterar, kopplat till EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - “GDPR”) uppfylls. 

 

Nedan används begrepp som “personlig information” och “personlig data” för att beskriva all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person (“du). Vidare beskriver denna policy samtliga dina rättigheter kopplat till vår användning av data kopplat till dig. 

 

Genom att använda våra tjänster accepterar du denna policy. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy samt övriga villkor innan du använder våra tjänster, för att du till fullo ska förstå hur vi hanterar och bearbetar din personliga data, samt vilka regler, riktlinjer och åtaganden som gäller för detta. 

 

Vår målsättning är alltid att i första hand skydda och respektera din personliga data efter bästa förmåga. 

2. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål kopplat till denna dataskyddspolicy eller övriga frågor gällande integritet kan du kontakta oss på hej@tenc.se 

 

När du kontaktar oss önskar vi att du tydligt beskriver ditt ärende samt inkommer med ditt namn och e-postadress. Beroende på hur väl beskrivet det är kan vi komma att behöva be om kompletterande information. Om du upplever att vi inte har uppfyllt gällande lagar och regler kan du kontakta Integrationsmyndigheten. Kontaktinformation till dem finner du på www.imy.se 

 

Ett dataintrång eller annan händelse, som innebär att kontrollen över behandlade personuppgifter går förlorad, innebär en personuppgiftsincident. Om detta inträffar ska det rapporteras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden. Den typ av händelse dokumenteras internt och anmäls till integritetsskyddsmyndigheten.

 

3. Rättslig grund

Vår hantering av personuppgiftsbehandling grundar sig i nyttjande av de tjänster vi tillhandahåller, för att kunna säkerställa en fungerande användarupplevelse och uppfylla de avtal som tecknas med oss och dig eller din arbetsgivare.

 

4. Hur TenC samlar in din personliga data

TenC samlar in din personliga data på ett antal olika sätt. Den samlas in både direkt från dig i form av kontaktformulär, vid användning av cookies samt övriga typer av spårningsfunktioner som finns inbyggda i hemsidan genom tredjepartsleverantörer. Nedan beskrivs detta mer i detalj.

4.1 Tillhandahållet av dig

Vi samlar in data från dig i följande sammanhang när du:

 1. Kontaktar oss via ett formulär

 2. Kontaktar oss direkt via exempelvis e-post

 3. Kontaktar oss i sociala medier 

 

Vi kan genom ovan samla in följande information om dig:

 1. Identifikationsinformation såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och lösenord till ditt konto

 2. Yrkesrelaterad information såsom din arbetsgivare, branschtillhörighet, yrkesroll och övriga yrkesrelaterade bedrifter

 3. Affärsmässig information om vilka intressen du har kopplat till vår tjänst genom feedback, användning, klagomål och likvärdigt samt tillhörande uppladdningar

 

4.2 Insamlat av cookies i samband med användning av våra tjänster

När du besöker vår hemsida och använder våra tjänster använder vi diverse programvaror som samlar in information om hur du använder sidan, med målsättning att kunna förbättra din upplevelse av tjänsten. Dessa programvaror är i denna policy benämnt som “cookies”. Dessa används bland annat för att din webbläsare ska lagra val du gjort, som gör att du vid nästa besök behåller samma val. 

4.3 Tillhandahållet av andra företag

Vi kan komma att samla in personlig information om dig som vi kommer i kontakt med eller delges antingen direkt levererade av tredjepartsföretag eller tredjepartstjänster. 

 

Dessa kan vara marknadsföringsbyråer, säljare eller andra kunder som rekommenderar er som potentiell användare. Det kan även vara information via nätverksplattformar såsom linkedin eller likvärdigt. 

 

Följande kan komma att samlas in om dig tillhandahåller av andra företag:

 1. Identifikationsinformation såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och lösenord till ditt konto

 2. Yrkesrelaterad information såsom din arbetsgivare, branschtillhörighet, yrkesroll och övriga yrkesrelaterade bedrifter

 3. Affärsmässig information om vilka intressen du har kopplat till vår tjänst genom feedback, användning, klagomål och likvärdigt samt tillhörande uppladdningar

 4. Dataanvändning, personliga inställningar och användningsmönster

 

Vi kan komma att kombinera ovan insamlad data från ett eller flera källor för att kunna säkerställa en bra användarupplevelse för dig, samt för att hålla uppgifter om dig uppdaterade. 

5. Hur TenC använder din personliga data

Vi använder den data vi samlar in från dig till flera ändamål i de fall det är nödvändigt för att att du ska kunna nyttja tjänsterna, samt att vi kan säkra en laglig grund för detta. 

 

5.1 Genom godkännande av denna policy använder vi  data från dig till följande ändamål:

 • Att hantera registreringar och kontaktförfrågningar från kontaktformulär på hemsidan

 • Utföra våra skyldigheter kopplat till ett kontrakt med dig eller din arbetsgivare, 

 • Informera dig om köpta tjänster, inklusive kommunikation och support. 

 • För att sköta fakturering och liknande ärenden kopplat till ekonomi.

 • För att skicka information som du eftersökt

 • För att förbättra användarupplevelsen för dig genom ökad kvalitet, funktionalitet inklusive analys av hur tjänsterna används. Vissa tredjepartslösningar kan vara aktuella i denna insamling. 

 • För att förhindra bedrägeri och liknande oegentligheter kopplat till våra tjänster samt att säkerställa att våra avtalade förutsättningar uppfylls. 

 • För att upprätthålla en god kundkontakt.

 

5.2 Med din utökade tillåtelse:

 • Nyhetsbrev och liknande marknadsföringsmaterial

 • Information om vårt samarbete i marknadsföringssyfte

 

I de fall vi har mottagit ert godkännande, är du när som helst berättigad att dra tillbaka ert godkännande. Kontakta oss om du önskar att göra detta. 

 

5.3 För att uppfylla lag

 • Om myndigheter genom utövande av gällande lagar kräver ut information om dig eller din arbetsgivare.

6. Vem delar TenC din personliga data med? 

Vi delar den insamlade informationen med följande: 

 • Våra tjänsteleverantörer som hjälper oss med diverse tjänster såsom fakturering, databashantering, analyser, support, sociala medier, marknadsföring med mera. 

 • Övriga användare i samma projekt du är aktiv i, där dessa har tillgång till ditt namn och registrerad e-post. 

 • Myndigheter såsom domstolar, skatteverket och andra som genom lag kan kräva ut information om användare.

 • Övriga personer som du givit godkännande att ha tillgång till din information

 

7. Överföring av personlig data över gränsen

TenC har ett antal tredjepartsleverantörer belägna utanför Europeiska Unionen. Dessa omfattar främst tjänsteleverantörer av databastjänster samt hemsidor. Vi arbetar med att säkerställa att dessa uppfyller gällande lagar och regler kopplat till användning av personlig data. TenC eftersträvar att så långt som möjligt endast använda bolag registrerade i Europeiska Unionen.

8. Hur skyddar TenC din personliga data?  

Vi värderar din personliga data högst av allt och säkerheten kopplat till denna har alltid första prioritet. Vi går därför så långt som möjligt i arbetet med att skydda din data genom att tillämpa olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att för att skydda personuppgifter

 

9. Dina rättigheter kopplat till personlig data

Du har när som helst rättigheten att komma åt den personliga data vi hanterar kopplat till dig, förutom det som undantagits enligt gällande lagar och regler kopplat till GDPR. Du har vidare rätt att när som helst ta tillbaka din medgivande av hantering och be oss ta bort den data som är kopplad till dig. Om du vill ta tillbaka ditt medgivande ber vi dig att kontakta oss. 

Om du ber oss att ta bort den personliga data vi har registrerat om dig kommer vi att göra det så skyndsamt som möjligt, förutsatt att några nya önskemål från dig inkommer, eller att vi inte kan ta bort viss information om dig för att den är kopplat till ett avtal vi ingått. Du kan be oss att dela med oss av informationen i ett vedertaget format och skicka över detta. 

 

 

10. Hur länge sparar TenC din personliga data?

Vi behåller din personliga data så länge som behövs för att uppfylla de avtal vi ingått med dig eller din arbetsgivare. Vidare kan vi behöva behålla viss information längre än så för att uppfylla eventuella lagkrav kopplat till användning såsom arkivering av fakturering och likvärdigt. Om du väljer att ta tillbaka ditt godkännande kommer din data att raderas. 

Om du är deltagare i ett projekt kommer vi att behålla data kopplat till dig i det projektet så länge som projektet är öppet. 

 

 

11. Skyldigheter kopplat till dataskydd

TenC är ansvarig för den hantering som vi har kopplat till din personliga data. Du kommer alltid att vara den som avgör om din data får användas eller inte, och TenC kommer vara den som ansvarar för hanteringen av din data. Som ansvarig för hanteringen av personlig data följer det en skyldighet att uppfylla GDPR och övriga lagar kopplat till detta. Vi har en skyldighet att samla in ditt godkännande, vilket behövs för att kunna nyttja våra tjänster. 

12. Hantering av personlig data för minderåriga

Våra tjänster är ej inriktade mot personer som är under 16 år gamla, och om vi av misstag skulle samla in information om detta har det skett utan vår vetskap. Om vi upptäcker detta och inte har ett godkännande från föräldrarna inhämtats så kommer vi att ta bort informationen så skyndsamt som möjligt. 

 

 

13. Uppdatering av dataskyddspolicy

Vi kan komma att uppdatera, ändra och justera denna policy över tid när detta är nödvändigt. Vi uppmuntrar dig därför att med jämna mellanrum läsa igenom denna policy för att säkerställa att du är uppdaterad med senast gällande verision.

 

 

13.1 Ändringsförteckning

2021-08-27: Dataskyddspolicy framtagen.

Privacy Policy

Misty Forest

Kontakta oss

bottom of page